• ONBAO 2021-12-01
 • Select your language
yuguirentianpindian(zhonghuanbailiandian)
+
1234
  Local language
 • 芋贵人甜品店(中环百联店)
 • yù guì rén tián pǐn diàn (zhōng huán bǎi lián diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Cafe/TeaShop
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Putuoqu 真光路1288号中环百联商场b1楼美食广场达人美食区 200333
 • distance [서울]from 868.5km