• ONBAO 2021-12-01
 • Select your language
Happy Lemon(bailianzhonghuandian)
+
 • 021-61392075
1234
  Local language
 • 快乐柠檬(百联中环店)
 • kuài lè níng méng (bǎi lián zhōng huán diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Cafe/TeaShop
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Putuoqu 真光路1288号百联购物广场B1楼 200333
 • distance [서울]from 868.5km