• ONBAO 2021-12-01
 • Select your language
Honeymoon Dessert (zhonghuanbailiandian)
+
 • 021-61392563
1234
  Local language
 • 满记甜品(中环百联店)
 • mǎn jì tián pǐn (zhōng huán bǎi lián diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Cafe/TeaShop
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Putuoqu 真光路1288号中环百联1楼 200333
 • distance [서울]from 868.5km