• ONBAO 2022-01-18
 • Select your language
China Conservation Research Center for Giant Panda Yaan Bifengxia base
+
1234
  Local language
 • 中国保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地
 • Zhōngguó bǎohù dà xióngmāo yánjiū zhōngxīn yǎ'ān bì fēng xiá jīdì
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Tourist Sites
  Address
 • Sichuan Yaan Yaan City 雨城区下里乡碧峰镇碧峰峡旅游区内
 • distance [서울]from 2,358.7km