• ONBAO 2024-07-22
 • Select your language
+
 • 021-6835-5620/21
1234
  Local language
 • 上海浦东国际机场 大韩航空
 • shàng hǎi pǔ dōng guó jì jī chǎng dà hán háng kōng
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Plain/Train/Boat/Bus
  Address
 • Shanghai Shanghai Area Pudongxinqu 上海浦东国际机场
 • distance [서울]from 855.8km